"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"

จากเกษตร 4.0 สู่เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร

เปลี่ยน จากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่ การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี

เปลี่ยน เกษตรแบบดั้งเดิม ให้เป็น การเกษตรแม่นยำสูง

เปลี่ยน สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าว ให้กลายเป็น อาหารสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีมูลค่าสูง

ใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีน้ำ

ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์การเกษตร

  • ขยายพื้นที่และคนทำเกษตรอินทรีย์
  • เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
  • บริหารการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตลอดปี

การตลาดนำผลิตภัณฑ์

  • ผลิตตามความต้องการของตลาดโลก
  • ผลิตตามความต้องการของผู้ประกอบการ

สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่

  • เครือข่ายคนกล้าคืนถิ่น
  • โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร

ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

  • นำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
  • นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการผลิต

รายชื่อกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโสธร

No.
 
อำเภอ
9
ป่าติ้ว
11
- ไม่ระบุ -